Bekjempelse

Selv om skjeggkre ble beskrevet som en potensiell problemstilling for drøyt 100 år siden, er det forbausende lite kunnskap om hva som skal til for å håndtere forekomsten av disse insektene.

Det er mange bekjempelsesmetoder som kan være effektive mot skjeggkre, for eksempel insektgift og temperaturbehandling, men levemåten til skjeggkre med en hovedsakelig opptreden inne i lukkede, godt isolerte konstruksjoner, innebærer at det er svært store vanskeligheter med å gjennomføre effektive tiltak med disse metodene.

Tettetiltak som som tetting av sprekker kan stanse muligheten for at skjeggkre kan beveges seg inn/ut av konstruksjoner, men det har ingen praktisk effekt på å redusere antallet insekter, selv om tiltaket innebærer at man kanskje ser færre insekter enn tidligere. En tetting mellom ulike boliger slik som rekkehus og blokkleiligheter, kan være hensiktsmessig hvis det er en klar fare for innsmitting av insekter via utettheter mellom boenheter.

Bruk av kiselgur benyttes ved bekjempelse av en del insekter ved at de skarpe kantene riper opp huden slik at de tørker ut. Ved foreløpige laboratorietester med kiselgur har vi imidlertid ikke sett at dette har vært effektivt for å drepe skjeggkre.

Bruk av åte kan være en effektiv og miljøvennlig metode for å redusere antall skjeggkreindivider.

Vår erfaring av ulike kommersielt tilgjengelige åteprodukter ved både kontrollerte tester og bruk ved skader, er at de ikke har noen tiltrekkende effekt. I forbindelse med et forskningsprosjekt har vi jobbet med å teste ut muligheten for å kunne utvikle en skreddersydd åte som har god tiltrekningsevne på skjeggkre. Foreløpig ser det ut til at det ved bruk av spesialåte er mulig å oppnå en femdobbelt økning av fangsten i forhold til nøytrale limfeller. Dette er noe som vi jobber videre med å utvikle og teste.

Fordi en direkte bekjempelse er svært vanskelig å gjennomføre, må man gjennomføre andre typer av tiltak for å håndtere forekomst av skjeggkre. Vår erfaring er at man må starte opp med en grundig kartlegging, både for å avklare skadebildet om omfanget av antall insekter. Når dette er på plass, kan man gå i gang med en prosess med å aktivt redusere antall individer med en systematisk bruk av limfeller – gjerne med en effektiv åte. Ved å fortløpende analysere og vurdere fellefangsten, kan man følge med på utviklingen og tilpasse videre tiltak i forhold til disse resultatene.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding